Technológie záložných zdrojov UPS

Základné technológie (topológie) statických záložných zdrojov UPS

V súvislosti s vysokým rastom kritických záťaží, v súčasnosti zahŕňa označenie UPS (Zdroje nepretržitého napájania) produkty od niekoľkých stoviek VA, určené pre kancelárske zariadenia až do niekoľko MVA, pre počítačové alebo telekomunikačné centrá. Zároveň sa uplatnené technológie diferencovali podľa charakteru, kritických vlastností a výkonu jednotlivých aplikácií.

A tak sa názvoslovie ponúkaných produktov vyvíjalo občas anarchickým, ba dokonca obchodne chybným spôsobom vzhľadom na užívateľa. Z tohto dôvodu sa CEI (Medzinárodná elektrotechnická komisia) pokúsila pre jednotlivé typy UPS stanoviť normy a zmerať ich parametre, prvky, ktoré prebral Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu). Štandard EN 50091-3 v súčasnosti jednoznačne definuje tri normované typy UPS, ako aj metódy merania ich technických parametrov.

UPS na princípe

- pasívneho čakania (po anglicky passive Stand-by),
- interakcie so sieťou (po anglicky Line-Interactive),
- dvojitej konverzie, (po anglicky double conversion).

Technológia UPS Off LinePrincíp činnosti Passive standby (Off-Line - VFD)

Najpoužívanejšia technológia na ochranu PC v relatívne nerušených prostrediach.
UPS počas bežnej prevádzky dodáva napájanie z elektrickej siete, ktoré je jednoducho filtrované, nie konvertované.
Prevádzka je sekvenčná, t.j. záťaž je prenesená z elektrickej siete na batériu a späť.
V prípade výpadku napájania, poklesu napätia, UPS pracuje z batérie aby dodávala stabilizované napájanie.
Táto technológia nie je vhodná pre často rušené inštalácie (priemyselné alebo zvláštne prostredia). 
 
Riello Eaton APC
Riello IPlugiPlug IPG Ellipse ECOEllipse ECO Back-UPS® ES
Riello iDialogiDialog IDG Protection CenterProtection center Back-UPS® CS
    Back-UPS® RS
  

Technológia UPS Off Line
Výhody:

  • Nízka cena.
  • Často dostatočná výkonnosť pre komerčné prostredia.

 


 

Technológia UPS Line InteractivePrincíp činnosti Line-Interactive (VI)

Technológia strednej úrovne na ochranu file serverov.
Prevádzka je identická s passive standby UPS.
Tento UPS je riadený mikroprocesorom, ktorý monitoruje kvalitu elektrickej siete a reaguje na zmeny.
Pri veľkých úbytkoch napätia sa aktivuje booster, ktorý ich kompenzuje.
  
Riello Eaton APC Poznámka
Riello NetPowerNetPower NPW EATON 5E Smart-UPS® SC Na výstupe nie je sínus
Riello VisionVision VST EATON 5P Smart-UPS®  
Riello Vision Dual VSDVisionDual VSD EATON 5PX Smart-UPS XL Pre dlhé doby zálohovania
       
 

Technológia UPS Line Interactive
Výhody:

Na rozdiel od technológie standby, dokáže zvládať väčšie podpätia bez použitia batérie.
 

 


 

Technológia UPS On LinePrincíp činnosti Dvojitá konverzia (On-line VFI)

Najvyššia technologická úroveň pre centralizovanú ochranu file serverov, garantujúca konštantnú kvalitu bez ohľadu na kvalitu elektrickej siete.
Dvojkonverzné UPS potláčajú rušenia elektrickej siete, ktoré dokážu zničiť počítače. Vstupný prúd je plne regenerovaný trvalou konverziou zo striedavého na jednosmerný a potom späť na striedavý. Táto technológia je nepostrádateľná pre vitálne firemné inštalácie a poskytuje trvalú ochranu napájania.
Dvojkonverzné UPS prepínajú na napájanie z batérie len pri výpadku elektrickej siete
 
Riello
Eaton
APC

Sentinel Pro SEPSentinel Pro SEP

Pulsar EX Smart-UPS® OnLine
Sentinel Dual SDHSentinel Dual SDH
Sentinel Dual SDLSentinel Dual SDL EATON 9SX a EATON 9PX
Sentinel Power GreenSentinel Power Green SPM SPH
Sentinel PowerSentinel Power SPW SPT
Multi SentryMulti Sentry Eaton 9355 Galaxy 300, Galaxy 3500, Smart-UPS® VT Galaxy 5500
Master HPMaster HP   Galaxy 7000

Technológia UPS On Line
Výhody:

  • Vysoko výkonná technológia a poskytujúca trvalú ochranu napájania.
  • Trvalé napájanie pre aplikácie
  • Trvalá regulácia výstupného napätia.

 

hore ↑