Meranie kvality energie a energetické štúdie

Za pomoci našich prístrojov a špecialistov Vám ponúkame merania kvality elektrickej energie Vašich sietí, založené na štandardoch EN50160 a IEC 61000-4-30. Štandard EN 61000-4-30 popisuje, ako má meracie zariadenie zaznamenávať a zapisovať dáta do internej pamäte.
Napríklad pre meranie vyšších harmonických zaznamenávame 10 periód. Štandard EN 50160 definuje kvalitu napätia dodávané energetickými závodmi. Za pomoci monitorovania systému nami používanými prístrojmi v zmysle tohto štandardu sú nami vykonávané merania realizované rýchlo a komplexne.

Meranie kvality, alebo výkonu

Merania, ktoré Vám dodáme sú určené pre aplikácie ako v priemysle, zdravotníctve, finančných inštitúciách a bankách, tak i na spotrebu domov, za účelom dimenzovanie výkonu diesel generátora, prípadne fotovoltaiky.
Za pomoci univerzálnosti, automatických funkcií meraní a zaznamenávania sú naše merania ideálnymi pre nájdenie porúch v trojfázových systémoch.
Meraniami pokrývame ucelený balík služieb od jednoduchého hľadania poruchy až po komplexné analýzy všetkých potrebných meraní vyžadovaných súčasnými modernými užívateľmi.

 

Hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach

Každodenným problémom elektrických sietí sú ich poruchy, ktoré vznikajú či na vysoko napäťovom vedení ale aj vo vlastných firemných distribučných sieťach.

Častou a každodennou príčinou porúch napájania sú:

  • prechodné javy,
  • vyššie harmonické,
  • kolísanie napätia, podpätia, kmitania (flickers),
  • nevyváženosť zaťaženia fáz,
  • a v neposlednom rade výpadky napájania.

Tieto javy sú v súčasných prevádzkarňach takmer neodvratné, trojfázové merania podľa štandardov sú komplikované a nameranie všetkých vyššie uvedených porúch siete je drahé. Pre analýzu rôznych parametrov siete potrebujete osloviť niekoľko dodávateľov.

Pri meraní zaznamenávame všetky parametre elektrického systému v súlade s najnovším štandardom EN 61000-4-30, ako sú true RMS napätie a prúd, frekvencia, výkon, spotreba energie, nevyváženosť fáz a kmitanie (flicker). Ďalej zaznamenávame a sledujeme vyššie harmonické a udalosti, ako sú prechodné javy od 5 milisekúnd a do hodnoty 6 kV, výpadky, rýchle zmeny napätia, podpätia a prepätia. Jedným meraním dokážeme zaznamenávať až 32 parametrov a prenášať ich do počítača za účelom analýz a vypracovania správ.

Tento problém riešime za pomoci meracích prístrojov. Jedným súhrnným meraním dokážeme kompletne zmerať všetky parametre určujúce kvalitu elektrickej siete.

Audit elektrickej inštalácie

Berieme na zreteľ obmedzenia Vášho elektrického prostredia, aby sme Vám pomohli rozhodnúť sa pre najvhodnejšie riešenia ochrany napájania. Zároveň Vám podáme pomocnú ruku od jednoduchej technickej rady až po vedenie celého projektu.

Odborný odhad u prevádzkovateľa

Dimenzovanie káblov, vstupných a výstupných istiacich prvkov, zhodnotenie elektrických rizík a štúdia správnych napäťových sústav Vám umožnia uistiť Vás o zamedzení akýchkoľvek rizík straty napájania spôsobených v dôsledku odozvy porúch aplikácií (skraty), atmosférickými poruchami a samozrejme ľudským faktorom.

Definovanie špecifikácie

Špecifikovanie požiadavky na požadovanú dobu zálohovania, typ a životnosť batérie, konfiguráciu systémov ochrany rozvodov, druh a úroveň pomoci.

Pomoc pri výbere

Uvádzame výhody a nevýhody rôznych riešení, referencie konfigurácií a testy prevádzky.

Kompenzácia vyšších harmonických

Elektrické siete sa stávajú viac a viac zaťaženými rušením vyšších harmonických, ktoré ruší elektrický napájací zdroj objektu a zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Vyriešenie tohto problému znamená skutočné úspory investícií, nákladov spojených s údržbou a zlepšenie kvality dostupnej energie.

Jedným uceleným meraním vieme zistiť rozsah a zdroj vyšších harmonických. Následne namerané dáta analyzujeme pomocou počítača. Vypracujeme protokol z merania a navrhneme ďalší postup.

 

Články v kategórii Novinky

Zobrazujem 5/32

Archív