Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

SERVISNÉ PREHLIADKY SÚ PREVENCIOU BEZPORUCHOVEJ PREVÁDZKY ZARIADENIA

Inštalácia systémov ochrany napájania vo vašej spoločnosti dokazuje dôležitosť prevádzky, na ktorú je kladená požiadavka garancie plynulého behu Vašich aktivít. Základom zvoleného systému napájania je, aby bol účinný od momentu jeho uvedenia do prevádzky. Plynulý beh systému, ktorý bude bezstarostným jadrom vašej prevádzky, je založený na servisnej starostlivosti v podobe servisných prehliadok. Servisné prehliadky sú nástrojom na odhalenie blížiacej sa hrozby – výpadku napájania vašich aplikácií z dôvodu opotrebenia komponentov, prípadne ukončenia životnosti batérie. V našej ponuke nájdete dva druhy prehliadok, štandardnú prehliadku a prehliadku exclusive.

SERVISNÉ PROFYLAKTICKÉ PREHLIADKY

 

PRAVIDELNÁ ROČNÁ PROFYLAKTICKÁ PREHLIADKA

Náplň pravidelnej prehliadky UPS sme postavili podľa zaužívaných pravidiel na našom trhu. Prehliadka obsahuje základné činnosti na zistenie stavu zariadenia a batérií. Pri meraniach je používaný bežný merací prístroj, bez grafického zobrazenia meraných veličín. Výstupom je jednostranový report, obsahujúci základné informácie o stave zariadenia. Doba výkonu takejto prehliadky je približne jedna hodina.

a) premanipulovanie záťaže na verejnú elektrickú sieť mechanickým obtokom, tzn. do nezálohového stavu
b) vizuálna kontrola ventilátorov, kondenzátorov
c) kontrola stavu akumulátorových batérií
d) kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, striedača a statického obtoku bežným meracím prístrojom
e) kontrola správnosti vstupných a výstupných veličín podľa návodu výrobcu
f) skontrolovanie činnosti ochrán zariadenia
g) kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavoch ( zapnutie, vypnutie,…)
h) oživenie a uvedenie zdroja UPS do prevádzky
i) premanipulovanie záťaže na zálohovú elektrickú sieť
j) vykonať výpadok elektrickej energie a kontrolovať chod UPS, odoberaný výkon a autonómiu. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné, alebo na výslovné želanie užívateľa, čo sa uvedie do zápisu.
k) odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď, alebo v najkratšom možnom termíne
l) vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti UPS, prípadne zistených a odstránených závad

 

PRAVIDELNÁ ROČNÁ PROFYLAKTICKÁ PREHLIADKA – EXCLUSIVE

Prehliadku exclusive pozná z minulosti väčšina našich zákazníkov. Prehliadka je vykonávaná za pomoci analyzéra kvality elektrickej siete a zabezpečuje odhalenie akýchkoľvek odchýliek vstupných alebo výstupných hodnôt napätí a prúdov kontrolovaného zariadenia. Kontrolu funkčnosti UPS vykonávajú naši vyškolení servisní technici jedenkrát ročne. Doba výkonu prehliadky exclusive je približne tri hodiny.

a) zhodnotenie prostredia
b) premeranie vstupov, výstupov zariadenia analyzérom vyšších harmonických a sprotokolovanie vrátane hodnôt
c) premeranie výstupného výkonu dodávaného do záťaží, vrátane priebehov napätí a prúdov
d) vybíjanie batérie pri záťaži, zaznamenanie celkového napätia batérie v čase
e) premanipulovanie záťaže na verejnú elektrickú sieť mechanickým obtokom, tzn. do nezálohového stavu
f) rozobratie zdroja
g) vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov, kondenzátorov
h) vyčistenie zariadenia
i) kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií a celkovej kapacity,
j) kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich doskách
k) kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, DC meniča, striedača a statického obtoku analyzátorom
l) kontrola správnosti vstupných a výstupných veličín podľa návodu výrobcu
m) kontrola funkcie UPS vo všetkých prevádzkových stavoch ( zapnutie, vypnutie,…)
n) oživenie a uvedenie zdroja UPS do prevádzky
o) premanipulovanie záťaže na zálohovú el. sieť
p) výpadok elektrickej energie a kontrola chodu UPS, odoberaný výkon a autonómia. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné, alebo na výslovné želanie užívateľa, túto skutočnosť uvedie technik do zápisu.
q) odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď, alebo v termíne prislúchajúcom
r) vyhotovenie protokolu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti UPS, prípadne zistených a odstránených závad.

 

POLROČNÉ PREHLIADKY

Medzi ročnými prehliadkami sú potrebné prevádzkové testy a kontroly inštalovaných batérií, ktoré si vedia vykonať údržbu konajúci zamestnanci prevádzkovateľa.
V prostrediach, ktoré kladú vysoký dôraz na údržbu a je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť o zariadenie, polročné prehliadky sú zverené do našej starostlivosti a vykonávajú ich naši technici.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close