Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Vyššie harmonické

Lineárna a nelineárna záťaž

Záťaž je lineárna, keď je medzi napätím a prúdom lineárny vzťah (lineárna diferenciálna rovnica s konštantnými koeficientmi). Inými slovami, lineárna záťaž odoberá sínusový prúd, ak je napájaná sínusovým napätím: tento prúd môže byť posunutý voči napätiu o uhol j . Pokiaľ nie je vzťah medzi napätím a prúdom lineárny, hovoríme o nelineárnej záťaži. Nelineárna záťaž odoberá nesínusový prúd a teda harmonické prúdy aj v prípade, keď je napájaná čisto sínusovým prúdom. (viď obr.1 )

Obr. 1: prúd odoberaný nelineárnou záťažou

Obr. 1: prúd odoberaný nelineárnou záťažou

Harmonické skreslenie napätia a prúdu

Nelineárna záťaž generuje v jej napájacích obvodoch harmonické úbytky napätia. Záťaž s odoberaným neharmonickým prúdom má na svojich svorkách vždy neharmonické napájacie napätie, ktoré je charakterizované koeficientom harmonického skreslenia:
koeficient harmonického skreslenia
kde Zn je impedancia zdroja harmonickej n a In je efektívna hodnota prúdu vyššej harmonickej n.

Čím je väčšia nelinearita záťaže, tým je vyššie skreslenie napájacieho napätia a teda vyšší obsah harmonických prúdov. Koeficient harmonického skreslenia prúdu je:

Koeficient harmonického skreslenia prúdu

Pre ilustráciu charakteristík hlavných typov napájacích zdrojov uvádzame závislosti ich impedancií od frekvencie.

závislosti impedancií hlavných typov napájacích zdrojov od frekvencie

Obr. 2.: Závislosť výstupnej impedancie rôznych zdrojov od frekvencie

Efektívna hodnota nesínusového periodického priebehu

Použitím všeobecného vzťahu:

Efektívna hodnota periodického priebehu

získavame vzťah s vyššími harmonickými:

Efektívna hodnota nesínusového periodického priebehu