Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.dtw.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosti DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava 051 01, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu III, Vložka číslo: 47853/B, IČO: 50 634 518 (ďalej ako „DTW“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich spoločnosť DTW spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma spoločnosť na emailovej adrese dtw@dtw.sk.

 2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

 2.1 Objednanie tovaru na www.dtw.sk

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy.

2.2 Kontaktný formulár na www.dtw.sk

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na vybavovaní požiadaviek odosielateľov kontaktného formuláru.

2.3 Prevádzkovanie profilu na sociálnych sieťach

v rozsahu: bežné osobné údaje zverejnené a poskytnuté dotknutou osobou na sociálnych sieťach

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 2.4 Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho spoločnosť DTW osobné údaje získava?

Spoločnosť DTW získava osobné údaje užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí:

  • priamo od dotknutej osoby vyplnením formulára na webovej stránke;
  • nepriamo od poskytovateľov sociálnych sietí;
  • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

4. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

  • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
  • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
  • právne zastúpenie prevádzkovateľa
  • poskytovatelia sociálnych sietí
  • administrácia webovej platformy a hosting
  • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

5. Ako dlho spoločnosť DTW osobné údaje uchováva?

Spoločnosť DTW spracúva osobné údaje v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi.

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí sa uchovávajú podľa podmienok ich poskytovateľov, u prevádzkovateľa najdlhšie po dobu existencie profilu na sociálnej sieti.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

6. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 01.04.2024.

Vlastníkom dokumentu je spoločnosť DTW a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.

7. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosť DTW sú dostupné TU.