Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bližšie informácie o  ochrane osobných údajov pre zákazníkov

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov zákazníkov v spoločnosti DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava 051 01, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu III, Vložka číslo: 47853/B, IČO: 50 634 518 (ďalej ako „DTW“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich spoločnosť DTW spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma spoločnosť na emailovej adrese dtw@dtw.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Spoločnosť DTW spracúva osobné údaje dodávateľov na účel:

2.1 Uzatvorenie a plnenie zmlúv (právnické osoby)

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; meno, priezvisko, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a podpis zamestnancov zákazníka, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi DTW a jeho zákazníkom.

2.2 Uzatvorenie a plnenie zmlúv (fyzické osoby)

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, transakčné údaje

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi DTW a jeho zákazníkom.

2.3 Potvrdenie o dodaní

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis zákazníka prípadne ním poverenej osoby

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy.

2.4 Poskytovanie servisných služieb

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, telefonický a emailový kontakt, identifikačné údaje zamestnávateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy.

2.5 Spracúvanie a uchovávanie účtovných dokladov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znené neskorších predpisov.

2.6 Vybavovanie reklamácií

v rozsahu: bežné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, podpis, telefónne číslo, emailová adresa, dátum podania reklamácie, dátum vybavenia reklamácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

2.7 Databáza zákazníkov (CRM)

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, adresa, podpis, telefónne číslo, emailová adresa, zamestnávateľ, iné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou pri komunikácii s DTW

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2.8 Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa a podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

2.9 Uplatňovanie práv (sporová a nesporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa nevyhnutné na daný účel

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

2.10 Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Ako, kedy a od koho spoločnosť DTW osobné údaje získava?

Spoločnosť DTW získava osobné údaje od zákazníkov:

 • pri uzatváraní a plnení zmlúv medzi DTW a zákazníkom
 • pri odosielaní objednávky na tovar
 • vstupom do priestorov prevádzkovateľa
 • podaním reklamácie
 • prostredníctvom emailovej, telefonickej a poštovej komunikácie
 • podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

4. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

 • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
 • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
 • právne zastúpenie prevádzkovateľa
 • poskytovatelia softvérov a aplikácií
 • prepravné a poštové spoločnosti
 • poisťovateľ prevádzkovateľa
 • oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

5. Ako dlho spoločnosť DTW osobné údaje uchováva?

Spoločnosť DTW spracúva osobné údaje v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Kamerové záznamy                                                       90 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

6. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 01.04.2024.

Vlastníkom dokumentu je spoločnosť DTW a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.

7. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov DTW sú dostupné TU.