Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bližšie informácie pre osoby monitorované kamerovým systémom

Tento dokument upravuje informácie o ochrane osobných údajov osôb monitorovaných kamerovým systémom v spoločnosti DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava 851 01, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 47853/B, IČO: 36 831 379 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich spoločnosť spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese dtw@dtw.sk.

Uvedené informácie sú Vám určené a ste v zmysle tohto dokumentu osobou monitorovanou kamerovým systémom, t. j. ak ste vstúpili do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa ako jeho zamestnanec, zamestnanec dodávateľa, uchádzač o zamestnanie, zákazník alebo aj osoba poverená prípadne sprevádzajúca tieto osoby.

Vstupom do monitorovaného priestoru môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v  rozsahu:

 • podobizeň tváre, postavu a iné viditeľné fyzické a fyziologické znaky,
 • správanie sa v monitorovanom priestore,
 • lokalizačné údaje (čas zotrvania v monitorovanom priestore),
 • EVČ vozidla (len ak vstúpi do skladu).

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade prostredníctvom kamerového systému nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie, napr. biometrické údaje, údaje o zdraví a pod.

K monitorovaniu kamerovým systémom dochádza aj online. K online monitorovaniu má prístup len obmedzený okruh oprávnených osôb prevádzkovateľa. Pri online prenose osobných údajov dochádza k ich prenosu do tretích krajín prostredníctvom použitej technológie spoločnosti HIKVISION, ktorá deklaruje primerané záruky prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek (https://www.hik-connect.com/views/terms/dataProtectionAddendum.html).

Kamerové záznamy môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, súdom, právnemu zastúpeniu a poisťovni prevádzkovateľa. Ku kamerovým záznamom má prístup konateľ spoločnosti DTW, s.r.o..

Prevádzkovateľ monitoruje tieto časti svojich priestorov:

 • interné priestory: sklad (4 kamery), vstup do kancelárie (1 kamera)
 • externé priestory: len v prípade, ak je otvorená brána do skladu

na účel:

 • ochrana majetku prevádzkovateľa prípadne tretej strany
 • uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov

na právnom základe: oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích strán

s dobou uchovávania: 90 dní

V prípade vyšetrovania spôsobenej škody, po dobu tohto vyšetrovania.

Pri vstupe do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa si môžete uplatniť tieto práva:

Právo na prístup

Máte právo dostať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. Pokiaľ sa kamerové záznamy ešte v čase podania Vašej žiadosti uchovávajú, máte právo na prístup k týmto záznamom, pokiaľ tým nedôjde k porušeniu práv iných dotknutých osôb a prevádzkovateľ je technicky spôsobilý záznamy editovať tak, aby k porušeniu práv iných osôb nedošlo.

Ak sa v kamerovom zázname nedajú vyhľadať Vaše osobné údaje (t. j. prevádzkovateľ by musel prejsť veľké množstvo uchovávaného materiálu), prevádzkovateľ Vás nemusí byť schopný identifikovať. Z týchto dôvodov by ste (okrem identifikácie prostredníctvom preukazu totožnosti) mali v žiadosti uviesť, kedy ste do monitorovaného priestoru vstúpili. Prevádzkovateľ Vám vopred oznámi, aké údaje sú na splnenie Vašej žiadosti potrebné.

Právo na vymazanie

Na základe Vašej žiadosti je prevádzkovateľ povinný osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • namietate oprávnený záujem prevádzkovateľa, prípadne plnenie jeho úlohy vo verejnom záujme,
 • sa preukáže, že osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

a súčasne, spracúvanie nie je potrebné:

 • na uplatnenie práv na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prevádzkovateľ poskytol osobné údaje inému príjemcovi a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje, ak o to požiadate.

Rozmazaním obrazu bez možnosti opätovného obnovenia osobných údajov, ktoré obraz predtým obsahoval, sa osobné údaje považujú za vymazané.

Právo namietať

V prípade monitorovania založenom na oprávnenom záujme alebo verejnom záujme máte právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie – kedykoľvek – namietať voči spracúvaniu.

Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, spracúvanie Vašich osobných údajov zastaví. odpovie na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

V súvislosti s monitorovaním kamerou by sa táto námietka mala vzniesť buď pri vstupe, v čase zdržiavania sa v monitorovanej oblasti alebo po výstupe z monitorovanej oblasti.

Práva si môžete u prevádzkovateľa uplatniť týmto spôsobom:

 •  poštou na adresu prevádzkovateľa: DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava 851 01
 • osobne v prevádzke prevádzkovateľa u konateľa,
 • e-mailom na adresu: dtw@dtw.sk

 Vašu žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. V tejto lehote Vás informujeme o opatreniach, ktoré sme na základe tejto žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

 Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 Vaše žiadosti vybavujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:

 • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
 • odmietnuť konať.

Okrem vyššie uvedených práv, si môžete uplatniť:

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom súde.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Tento dokument je aktuálny ku dňu 01.04.2024.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.dtw.sk