Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bližšie informácie pre uchádzačov o zamestnanie

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava 051 01, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu III, Vložka číslo: 47853/B, IČO: 50 634 518 (ďalej ako „DTW“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich spoločnosť DTW spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma spoločnosť na emailovej adrese dtw@dtw.sk.

 2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Spoločnosť DTW spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

2.1 Výberové konanie

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných sprístupňovaných dokladoch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

2.2 Evidencia uchádzačov o zamestnanie

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uchádzača o zamestnanie, dátum testu, výsledky testov spracované manuálne, výsledky testov a poznámok z pohovoru

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (psychologické testy) a oprávnený záujem (odborné testy).

2.3 Výkon a/alebo uchovávanie psychologických testov

v rozsahu: bežné osobné údaje a citlivé osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje uchádzača o zamestnanie, dátum testu, výsledky testov spracované manuálne

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

2.4 Ochrana majetku a obhajoba právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretej strany prostredníctvom kamerového systému

v rozsahu: podobizeň a správanie sa, lokalizačné údaje, EVČ vozidla

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerového systému sú dostupné TU.

2.5 Uplatňovanie práv (sporová a nesporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Uchádzači o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

2.6 Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb alebo v rámci písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeleného podľa bodu 2.2.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho spoločnosť DTW osobné údaje získava?

Spoločnosť DTW získava osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie:

  • prostredníctvom pracovných portálov,
  • priamo od uchádzačov o zamestnanie,
  • vstupom do priestorov prevádzkovateľa.

4. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom môžu mať prístup:

  • dozorné a kontrolné orgány verejnej moci
  • orgány verejnej moci pri plnení ich zákonných povinností a plnení úloh vo verejnom záujme
  • právne zastúpenie prevádzkovateľa
  • poskytovatelia pracovných portálov (www.profesia.sk)oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa

5. Ako dlho spoločnosť DTW osobné údaje uchováva?

Spoločnosť DTW spracúva osobné údaje v jednotlivých prípadoch nasledovne:

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v lehotách určených týmito zákonmi.

Ostatné osobné údaje sú uchovávané nasledovne:

Výberové konanie                                                         po ukončení výberového konania sa neuchovávajú

Evidencia uchádzačov o zamestnanie                    12 mesiacov po ukončení výberového konania

Kamerový záznam                                                          90 dní

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

6. Aktuálnosť dokumentu

Tento dokument je aktuálny ku dňu 01.04.2024.

Vlastníkom dokumentu je spoločnosť DTW a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.

7. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DTW sú dostupné TU.