Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Čo je blackout a ako sa naň pripraviť 

V našom modernom svete je ľahké považovať určité veci za samozrejmé. Jednou z najbežnejších vecí, ktoré považujeme za samozrejmosť, je neviditeľná sila, ktorá poháňa prakticky všetko vo vašej domácnosti, práci, obchode, všade. Je to elektrina.   

Elektrina sa stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, je ľahké nemyslieť na ňu, kým je k dispozícii, svetlo svieti a internet funguje. Náhla strata elektriny, inak známa ako výpadok energie (blackout), môže negatívne ovplyvniť všetko od práce cez varenie až po bezpečnosť a zdravotníctvo.   

Elektrická rozvodná sieť je robustná vo väčšine obývaných oblastí, navrhnutá tak, aby odolala fyzickým prvkom a ľudským chybám, ktoré môžu systém potenciálne vypnúť. Aj keď to funguje veľmi dobre, systém niekedy zlyhá a napájanie zhasne.  

 

Čo je blackout (výpadok elektriny)

Pojem “blackout” v kontexte výpadku elektrickej energie označuje rozsiahle a dlhotrvajúce prerušenie dodávky elektriny, ktoré postihne veľkú oblasť. 

Kľúčové charakteristiky blackoutu sú:

 • Veľký rozsah výpadku: blackouty zvyčajne ovplyvňujú rozsiahle územia, ako sú celé mestá, regióny alebo dokonca štáty.
 • Dlhotrvajúci výpadok prúdu: na rozdiel od krátkodobých výpadkov prúdu môžu blackouty trvať hodiny, dni alebo niekedy aj týždne.
 • Významný vplyv: dlhotrvajúce výpadky elektriny môžu vážne narušiť bežný život, spôsobiť problémy v priemysle, ohroziť základné služby.

 

Príčiny výpadkov energie (blackout)

Existuje viacero faktorov, ktoré vedú k výpadkom energie. Medzi najčastejšie príčiny patria:

Počasie

 • Extrémne poveternostné javy: búrky, silný vietor, snehové búrky a povodne môžu poškodiť energetickú infraštruktúru a viesť k výpadkom energie.
 • Nízke teploty: v zimných mesiacoch môže vysoká spotreba energie na vykurovanie viesť k preťaženiu siete a výpadkom energie.

Ľudská chyba:

 • Technické poruchy: poruchy zariadení, ako sú transformátory, vedenia vysokého napätia a elektrárne, sú bežnou príčinou výpadkov energie.
 • Ľudská chyba: chyby pri údržbe a prevádzke energetickej infraštruktúry, ako napríklad nesprávne zaobchádzanie s rozvádzačmi, môžu taktiež viesť k výpadkom energie.

Kybernetické útoky a blackout

 • Hackeri: sa dokážu nabúrať do počítačových systémov energetických spoločností a narušiť dodávku energie.
 • Kybernetické vojny: v kontexte geopolitických konfliktov sa kybernetické útoky na energetickú infraštruktúru stávajú stále reálnejšou hrozbou.

Nedostatok energie:

 • Zvýšený dopyt: vysoká spotreba energie v dôsledku rastu populácie, industrializácie a elektrifikácie dopravy môže viesť k preťaženiu siete a výpadkom energie.
 • Nedostatok zdrojov: nedostatok dostupných energetických zdrojov, ako sú fosílne palivá alebo obnoviteľné zdroje energie, môže taktiež viesť k výpadkom energie.

 

Čo je brownout (pokles napätia)?

Pokles napätia, nazývaný aj brownout, je dočasné zníženie napätia v elektrickej sieti. Na rozdiel od úplného výpadku prúdu (blackout) naďalej prúdi určité množstvo elektriny, avšak pri nižšej hodnote. To môže spôsobiť niekoľko problémov:

 • Stlmenie svetiel: toto je najvýraznejší efekt, pretože žiarovky pri poklese napätia svietia slabšie.
 • Porucha elektronických zariadení: niektoré zariadenia sú citlivé na výkyvy napätia a počas brownoutu môžu zlyhať alebo sa úplne vypnúť.
 • Znížený výkon spotrebičov: spotrebiče môžu počas poklesu napätia pracovať s nižším výkonom alebo poruchami.

Príčiny poklesov napätia (brownout)

 • Zvýšený odber: keď dopyt po elektrine presiahne dostupnú kapacitu, môže dôjsť k poklesu napätia, aby sa zabránilo úplnému blackoutu. To je častejšie v čase špičky odberu, napríklad počas horúcich letných dní, keď klimatizácie pracujú na plný výkon.
 • Porucha zariadenia: poruchy transformátorov, generátorov alebo iných elektrických zariadení môžu viesť k poklesom napätia prerušením toku elektriny.
 • Počasie: extrémne poveternostné podmienky, ako sú búrky alebo husté sneženie, môžu poškodiť elektrické vedenia a transformátory, čo vedie k poklesom napätia.

 

Rozdiely medzi poklesom napätia (brownout) a výpadkom prúdu (blackout)

 

Blackout 

Napätie: úplne vypnuté

Trvanie: môže trvať dlhšie, potenciálne dni

Dopad: úplná strata napájania

 

Brownout

Napätie: znížené

Trvanie: minúty až hodiny

Dopad: môže stlmiť svetlá, narušiť zariadenia

Hoci poklesy napätia nie sú také rušivé ako výpadky prúdu, stále môžu spôsobovať nepríjemnosti a poškodenie citlivej elektroniky. Je dôležité byť si vedomý potenciálneho výskytu poklesov napätia, najmä v oblastiach s nespoľahlivou elektrickou sieťou alebo v obdobiach vysokého dopytu.

 

Prečo sú výpadky energie (blackout) také nebezpečné? 

Výpadky energie sú nebezpečné z rôznych dôvodov:

Ohrozenie zdravia a života:

 • Zastavenie životne dôležitých zariadení: výpadky energie v nemocniciach, domovoch pre seniorov a iných zariadeniach s kritickou infraštruktúrou ohrozujú zdravie a životy pacientov a klientov.
 • Zhoršenie zdravotného stavu: ľudia s chronickými ochoreniami, ktorí sú závislí od lekárskych prístrojov, sú obzvlášť náchylní na ohrozenie v prípade výpadku energie.
 • Zvýšené riziko nehôd: výpadky energie ovplyvňujú dopravu, osvetlenie a komunikáciu, čím sa zvyšuje riziko dopravných nehôd, pádov a iných zranení.

Ekonomické škody:

 • Prerušenie prevádzky: výpadky energie vedú k prerušeniu prevádzky podnikov a organizácií, čím sa znižuje produktivita a vznikajú finančné straty.
 • Poškodenie zariadení: nárazové výkyvy napätia pri obnovení dodávky energie po výpadku môžu poškodiť elektronické zariadenia a spotrebiče.
 • Náklady na obnovu: náklady na obnovu po výpadku energie, ako napríklad oprava poškodených zariadení a zásobovanie núdzovými generátormi, sú značné.

Narušenie spoločenského života:

 • Výpadky komunikácie: výpadky energie ovplyvňujú mobilné siete, internet a televízne vysielanie, čím sa narúša komunikácia a informovanosť verejnosti.
 • Nárast kriminality: v tme a chaose, ktoré sprevádzajú výpadky energie, sa môže zvýšiť kriminalita.
 • Panika a chaos: v nepredvídateľných a stresujúcich situáciách, ako sú výpadky energie, môže vzniknúť panika a chaos, čo sťažuje zvládanie krízy.

 

Prevencia blackout a zmiernenie rizík výpadku prúdu

 • Investovanie do infraštruktúry: posilnenie a modernizácia energetickej infraštruktúry môže pomôcť znížiť frekvenciu a dĺžku trvania výpadkov energie.
 • Príprava núdzových plánov: podniky, organizácie a domácnosti by mali mať pripravené núdzové plány pre prípad výpadku energie, ktoré zahŕňajú evakuáciu, zásobovanie potravinami a vodou a komunikáciu.
 • Zvyšovanie povedomia: o rizikách výpadkov energie a o tom, ako sa na ne pripraviť, môže pomôcť znížiť ich negatívne dopady.

Výpadky energie sú vážnym problémom, ktorý môže mať značné následky. Je dôležité, aby sa na ich prevenciu a zmiernenie rizík podnikali kroky na individuálnej, spoločenskej a štátnej úrovni.

 

Bol blackout na Slovensku? 

Slovensko dosiaľ nezažilo celoplošný blackout, teda kompletný výpadok elektriny na celom území štátu. V minulosti sa však vyskytli rozsiahlejšie výpadky, ktoré ovplyvnili významné časti krajiny.

 • 2021: v dôsledku poruchy v Chorvátsku došlo 8. januára k veľkému výpadku prúdu v častiach Európy, vrátane niektorých oblastí Slovenska.
 • 2006: výpadok spôsobený silným vetrom ovplyvnil západné Slovensko a trval niekoľko hodín.

Okrem toho je na stránke Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) možné nájsť informácie o menších lokálnych výpadkoch, ktoré sa vyskytujú v dôsledku porúch alebo odstávok kvôli údržbe.

 

Hrozí blackout na Slovensku? 

Zatiaľ čo riziko blackoutu na Slovensku existuje, pravdepodobnosť, že sa tak v blízkej budúcnosti stane, je vďaka viacerým faktorom relatívne nízka:

 • Prepojenosť s európskou sústavou: Slovensko je súčasťou veľkej európskej prenosovej sústavy, ktorá umožňuje obchodovanie s elektrinou medzi krajinami. Ak by došlo k výpadku na Slovensku, elektrina môže byť importovaná z okolitých štátov na zmiernenie následkov.
 • Investície do infraštruktúry: Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aktívne pracuje na modernizácii a posilňovaní prenosovej siete. Tieto opatrenia zlepšujú spoľahlivosť a odolnosť siete, znižujúc tak riziko rozsiahlych výpadkov.
 • Havarijné plány: Slovensko, ako aj dodávatelia elektriny, majú vypracované podrobné havarijné plány pre prípad veľkých výpadkov. Tieto plány sa zameriavajú na rýchle obnovenie dodávky elektriny a minimalizáciu dopadu na spoločnosť.
 • Skúšky štartu z tmy: SEPS pravidelne vykonáva testy, ktoré simulujú masívny blackout. Úspešný priebeh týchto testov naznačuje lepšiu pripravenosť na mimoriadne situácie.

Aj keď blackout na Slovensku nie je nemožný, v súčasnosti existujú protiopatrenia a plány, ktoré jeho pravdepodobnosť významne znižujú. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že príprava na mimoriadne udalosti  pomáha zmierniť potenciálne následky.

 

Ako sa zabezpečiť na blackout technicky?

Nezabúdajte, že blackout môže mať rôzne príčiny a trvanie. Úroveň vášho technického zabezpečenia závisí od vašich individuálnych potrieb a možností. Nemocnice, banky, inštitúcie a kritická infraštruktúra sú zabezpečené po technickej stránke, aby nedošlo ohrozeniu života a majetku. Dôležitá je predovšetkým informovanosť, proaktivita a vzájomná pomoc.

Zásobovanie energiou:

 • Záložný generátor: investujte do záložného generátora s dostatočným výkonom na napájanie vašich najdôležitejších spotrebičov (chladnička, mraznička, kotol, osvetlenie).
 • Solárne panely a batérie: vám umožnia napájať menšie spotrebiče a nabíjať elektroniku aj počas výpadku prúdu.
 • UPS (nepretržitý napájací zdroj): UPS chráni citlivé elektronické zariadenia pred prepätím a výpadkami prúdu. Poskytne vám dočasné napájanie, kým sa nespustí generátor.

Komunikácia a informácie:

 • Rádio na baterky: zaobstarajte si rádio na baterky s AM/FM pásmom, aby ste mali prístup k informáciám a núdzovým vysielaniam.
 • Nabíjateľné baterky a powerbanky: aby ste mali k dispozícii energiu pre mobilné telefóny a iné zariadenia.
 • VHF/UHF vysielačky: v prípade rozsiahleho blackoutu, mobilné siete nemusia fungovať. Vysielačky vám umožnia komunikovať s ľuďmi vo vašom okolí.

Doprava a mobilita:

 • Bicykel: vám umožní pohybovať sa v okolí aj bez auta a verejnej dopravy.
 • Zásoba paliva: udržujte v nádrži auta dostatok paliva a majte po ruke rezervu v kanistroch.
 • Mapa okolia: vytlačte si mapu okolia, aby ste sa vedeli orientovať aj bez GPS.

Zdravie a hygiena:

 • Zásoba liekov: vytvorte si zásobu liekov na predpis a voľnopredajných liekov, ktoré užívate.
 • Prvá pomoc: naučte sa základné techniky prvej pomoci a majte po ruke lekárničku.
 • Voda a dezinfekcia: zabezpečte si dostatok pitnej vody a dezinfekčných prostriedkov na umývanie rúk a povrchov.

Zabezpečenie domu:

 • Záložné zámky: namontujte na dvere záložné zámky, ktoré nefungujú na elektrinu.
 • Zabezpečovací systém: zvážte inštaláciu alarmu alebo kamerového systému na ochranu vášho domu.
 • Požiarna ochrana: majte po ruke hasiaci prístroj a dbajte na protipožiarnu prevenciu.

 

Na záver

Sme dodávateľ technických riešení zdrojov neprerušovaného napájania pre kritické systémy. Preto sme ideálny partner pre technické zabezpečenie domácností aj veľkých inštitúcií v prípade blackoutu. Ponúkame ucelené portfólio produktov a služieb, ktoré dokážu zabezpečiť kontinuálnu dostupnosť elektrického napájania (energie) pre vaše technológie a zariadenia. Riešenia navrhujeme tak, aby zhodnotili vaše investície do prevádzky núdzových systémov, systémov vysokej dostupnosti.